Huỳnh quang là sự phát quang:

A.

Có thời gian phát quang ngắn hơn 10−8 (s).

B.

Có thời gian phát quang xảy ra tùy ý.

C.

Có thời gian phát quang là 10−8 (s).

D.

Có thời gian phát quang dài hơn 10−8 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Có thời gian phát quang ngắn hơn 10−8 (s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...