Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành đa bội lẻ?

A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).
B. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).
C. Giao tử (n 1) kết hợp với giao tử (n + 1).
D. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Đa bội lẻ những cơ thể có bộ NST 3n, 5n, 7n… A sai vì Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1) tạo con lai có bộ NST 2n + 1 là thể ba nhiễm thuộc đột biến dị bội chứ không phải đa bội lẻ. B đúng. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) tạo con lai có bộ NST 3n là thể đa bội lẻ. C sai. Giao tử (n 1) kết hợp với giao tử (n + 1) tạo con lai có bộ NST 2n hoặc 2n + 1 1 D sai. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) tạo con lai có bộ NST 4n.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...