Hợp chất nào sau đây là lưỡng tính?

H2N-CH2-COOH (X); CH3COONH4 (Y); NaHCO3 (Z); (NH4)2CO3 (T); HCOONH3CH3(V).

A.

X, Y, V.

B.

X, Y, Z.

C.

X, Z, T.

D.

X, Y, Z, T, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

X, Y, Z, T, V.

Tất cả các hợp chất đã cho đều lưỡng tính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...