Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử CxHyNO, phân tử khối của X bằng 113 đvC. X có tính chất sau: Không làm mất màu dung dịch brom, nhưng bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH và có khả năng trùng hợp. X có công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây?

A.

C6H5NO.

B.

CH2=CH-(CH2)4-NO.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

X bị phân hủy trong dd NaOH X có một nhóm -HN-CO-

MX= 113  12x + y + 14 + 16 = 113  12x + y + 83

ĐK: x, y > 0; nguyên; y ≤ 2x + 2  x = 6; y = 11

Từ giả thiết của đề bài  CTCT của X:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...