Hợp chất được xem là thành phần chủ yếu cấu trúc nên vật thể sống là:

A.

Gluxit, lipit, prôtêin.

B.

ADN, ARN.

C.

Prôtêin, axit nuclêic.

D.

ADN và nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Prôtêin, axit nuclêic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...