Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía có tên là ?

A.

Glucozơ.

B.

Fructozơ.

C.

Sacarozơ.

D.

Mantozơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sacarozơ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...