Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 và làm mất màu nước brom. Xác định công thức cấu tạo của hợp chất đó?

A.

H2N-CH2-CH2-COOH.

B.

CH2=CH-COONH4.

C.

D.

CH3-CH2-CH2-NO2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...