Hợp chất A có công thức CnH2n+2-t-2a(CHO)t, với giá trị nào của n, t, a để khi A tác dụng với H2 cho rượu n-propylic?

A.

n = 3, t = 1, a = 1.

B.

n = 2, t = 2, a = 0.

C.

n = 2, t = 1, a = 0.

D.

n = 3, t = 1, a = 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

n = 2, t = 1, a = 0.

Rượu n-propylic: CH3-CH2-CH2-OH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...