Hỗn hợp X gồm m1 gam mantozơ và m2 gam tinh bột. Chia X làm hai phần bằng nhau.

- Phần 1: Hòa tan trong nước dư, lọc lấy dung dịch rồi cho phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 0,03 mol Ag.

- Phần 2: Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng để thực hiện phản ứng thủy phân hoàn toàn. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hòa bởi dung dịch NaOH sau đó cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 0,11 mol Ag.

Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

A.

10,26 và 8,1.

B.

5,13 và 8,1.

C.

10,26 và 4,05. 

D.

5,13 và 4,05.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10,26 và 8,1.

Phần 1:

C12H22O11  2Ag  nmantozơ = 0,015 (mol).

Phần 2:

C12H22O11  2C6H12O6  4Ag

0,015   →                                 0,06

(C6H10O5)n  C6H12O 2Ag

0,025                                ←   0,05

m1 = 0,015.2.342 = 10,26 (gam);

m2 = 0,025.2.162 = 8,1 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...