Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toànmột lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là:

A.

C2H4O2 và C3H6O2.

B.

C3H4O2 và C4H6O2.

C.

C3H6O2 vàC4H8O2.

D.

C2H4O2 và C5H10O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C3H6O2 vàC4H8O2.

 = 0,1775 (mol);  = 0,145 (mol).

Đặt công thức chung cho 2 este no, đơn chức mạch hở là .

X phản ứng với NaOH tạo một muối và 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2 este hơn kém nhau một nhóm CH2.

+ O2  CO2H2O

= 3,625  CTPT 2 este là: C3H6O2 và C4H8O2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...