Hỗn hợp X gồm Fe, Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3. Lấy m gam X cho phản ứng hoàn toàn với 44,1 gam HNO3 trong dung dịch thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch Y và 5,6 lít khí Z gồm NO, NO2 (đktc). Giá trị của m là:

A.

40,5.

B.

50,0.

C.

50,2.

D.

50,4.

 

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

50,4.

= = 0,7 (mol); nZ = = 0,15 (mol)

mCu : mFe = 7 : 3 mCu = 0,7m; mFe = 0,3m.

Sau phản còn 0,75m (g) kim loại Chỉ có Fe phản ứng: mFe phản ứng = m − 0,75m = 0,25m.

Các quá trình xảy ra:

Fe          Fe+3    +   3e    ;      N+3 + 3e N+2     ;      N+3 + 1e N+4

          (3a +b)        a       3a      a                b       b        b (mol)

a : b = 2 : 3

Fe    +   2Fe3+ 3Fe2+

0,075     0,15               (mol)

(0,15 + 0,075).56 = 0,25m m = 50,4 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...