Hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH và HCOOCH3. Chia m gam hỗn hợp X thành ba phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng với Na có dư thu được 4,48 lít H2 (đktc).

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thấy dùng hết 200 ml dung dịch.

- Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6g CO2.

Giá trị của m là:

A.

70,5.

B.

23,5.

C.

47.

D.

94.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

70,5.

Trong mỗi phần, gọi:

.nC2H5OH  = x (mol)

. nCH3COOH = y (mol)

. nHCOOCH3= z (mol)

Phần 1:

nH2 = 0,2 mol

 2C2H5OH + 2Na   2 C2H5ONa + H2
 
   x mol                           →                   x/2 mol

2CH3COOH  + 2Na  2 CH3COONa + H2
     
y mol                                             →  y/2 mol

Suy ra x/2 +y/2 = 0,2              (1)

Phần 2

nNaOH = 0,2 mol

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O
  y mol    →        y mol

HCOOCH3   + NaOH  HCOONa   + CH3OH
z mol         →    z mol

 y + z = 0,2                 (2)

Phần 3

Đốt cháy

. nCO2 = 0,9 mol

C2H5OH 2 CO2 + 3 H2O
X                          2x

CH3COOH 2 CO2   +2H2O
Y                            2y

HCOOCH3 2 CO2 + 2 H2O
Z                            2z

 2x + 2y +2z = 0,9       (3) 

Từ (1) ,(2) và (3) suy ra x= 0,25

                                     y= 0,15

                                     z= 0,05

Vậy m = 3 ( 0,25.46 + 0,15.60 + 0,05.60) = 70,5 g

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...