Hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH và HCOOCH3. Chia m gam hỗn hợp X thành ba phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng với Na có dư thu được 4,48 lít H2 (đktc).

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thấy dùng hết 200 ml dung dịch.

- Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6g CO2.

Giá trị của m là:

A.

70,5.

B.

23,5.

C.

47.

D.

94.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...