Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử là CH6O3N2 và C3H12O3N2. Cho 6,84 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH, thu được V lít hỗn hợp Y (gồm 3 khí) và dung dịch Z chỉ chứa các chất vô cơ. Nếu cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z thì có 0,896 lít (đktc) khí thoát ra. Nếu hấp thụ hoàn toàn V lít hỗn hợp khí Y vào dung dịch HCl dư thì khối lượng muối thu được là:

A.

6,75 gam.

B.

7,87 gam.

C.

7,59 gam.

D.

7,03 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2 chất là img1img2 

=>Z gồm img3img4 khí là img5  img6 

img7 gồm 0,02 mol img8 

img9 muối gồm img10  img11 

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...