Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường ?

A. H2 và F2.
B. Cl2 và O2.
C. H2S và N2.
D. CO và O2.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...