Hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon no A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng, có tỉ khối đối với H2 là 12. Công thức phân tử của A và B là :

 

A.

CH4 vàC2H6

B.

CH4 vàC3H8

C.

CH4 vàC4H10

D.

Cả  A, B và C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả  A, B và C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...