Hỗn hợp A gồm một ankan X và anken Y có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Hỗn hợp này làm mất màu vừa đủ 80 (g) dung dịch brom 20%, còn đốt cháy hỗn hợp cho 13,44 lít CO2 (đktc). X và Y có công thức phân tử là:

A.

C2H6, C2H4.

B.

C4H10, C4H8.

C.

C3H8, C3H6.

D.

Kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C3H8, C3H6.

nankan = = 0,1 (mol); = 0,6 (mol).

CnH2n + O2 nCO2 + nH2O

0,1 mol           0,1n mol

Theo đề bài, X, Y có cùng số mol, cùng số cacbon nên cháy cho cùng số mol CO2. Vậy số mol CO2 của mỗi hiđrocacbon là 0,3 mol.

0,1n = 0,3 n = 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...