Hội nghị trung ương Đảng lần 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng vì:

A.

Giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân

B.

Xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt là phát xít Nhật

C.

Đặt vấn đề dân tộc cho toàn cõi Đông Dương

D.

Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...