Hội nghị toàn quốc của Đảng đã có một quyết định vô cùng quan trọng. Đó là:

A.

Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

B.

Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội

C.

Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân

D.

Thành lập Uỷ ban khởi nghĩa và hạ lệnh tổng khởi nghĩa

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...