Hội nghị nào thể hiện sự nổ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường?

A. Hội nghị các nước ASEAN
B. Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ
C. Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất
D. Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...