Hội nghị BCHTW Đảng tháng 7-1936 xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là

A.

Chống chiến tranh đế quốc,chống phát xít,chống phản động thuộc địa và tay sai

B.

Chống thực dân Pháp và bọn phản động thuộc địa

C.

Chống đế quốc,chống phong kiến

D.

Chống phong kiến,chống phản động thuộc địa và tay sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chống đế quốc,chống phong kiến

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...