Hội nghị BCHTƯ Đảng tháng 11 - 1939 thay khẩu hiệu lập chính quyền Xô viết công nông binh bằng khẩu hiệu gì?

A.

Khẩu hiệu Chính phủ dân chủ cộng hòa

B.

Khẩu hiệu Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

C.

Khẩu hiệu Chính phủ cộng hòa dân chủ.

D.

Khẩu hiệu Chính phủ cộng hòa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khẩu hiệu Chính phủ dân chủ cộng hòa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...