Hội nghị BCHTƯ Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền là

A.

chống đế quốc và phong kiến.

B.

chông phát xít và chiến tranh.

C.

chống chế độ phản động thuộc địa.

D.

đòi tự do, dân sinh, dân chủ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...