Hội nghị BCHTU Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 xác định nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của nhân dân Đông Dương là

A.

chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

B.

chống phát xít, chông chiến tranh

C.

chống chế độ phản động thuộc địa.

D.

chông đế quốc, chống phát xít.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...