hòa tan một chất  khí vào nước, lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch ZnSO4 đến dư thấy có kết tủa trắng rồi kết tủa tan. Khí đó là:

A.

HCl

B.

SO2

C.

NO2

D.

NH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

khi sục NH3 vào dd ZnSO4 ban đầu thấy tạo kết tủa trắng cảu Zn(OH)2 , sau đó kết tủa tan do sự tạp phức của Zn2+

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...