Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ, mantozơ và glucozơ (trong đó số mol glucozơ bằng tổng số mol saccarozơ và mantozơ) vào nước được dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,80 gam Ag.

- Thủy phân hoàn toàn phần 2 (đun với dung dịch H2SO4 dư), sau đó trung hòa và thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 19,44 gam Ag.

Giá trị của m là:

A.

31,32.

B.

30,96.

C.

15,66.

D.

15,48.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...