Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ, mantozơ và glucozơ (trong đó số mol glucozơ bằng tổng số mol saccarozơ và mantozơ) vào nước được dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,80 gam Ag.

- Thủy phân hoàn toàn phần 2 (đun với dung dịch H2SO4 dư), sau đó trung hòa và thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 19,44 gam Ag.

Giá trị của m là:

A.

31,32.

B.

30,96.

C.

15,66.

D.

15,48.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

31,32.

Trong  hỗn hợp X:

Gọi: nsaccarozơ = x (mol); nmantozơ = y ( mol)  nglucozơ = x + y (mol).

- Phần 1: tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3:

glucozơ  2Ag

x+y                          2(x+y)

mantozơ  2Ag

    y                              2y

nAg = 2.(x + y) + 2y = 2x + 4y = 0,1   (1)

- Phần 2: Thủy phân hoàn toàn (đun với dung dịch H2SO4 dư):

Saccarozơ  glucozơ + fructozơ

     x                                x              x

Mantozơ  2 glucozơ

     y                               2y

Σnglucozơ = (x + y) + x + 2y = 2x + 3y (mol)

Sau đó trung hòa và thực hiện phản ứng tráng bạc:

Glucozơ  2Ag

2x+3y                       2(2x+3y)

Fructozơ  2Ag

    x                             2x

ΣnAg = 2.(2x + 3y) + 2x = 0,18 6x + 6y = 0,18    (2)  

Từ (1) và (2) x = 0,01 (mol); y = 0,02 (mol)

Vậy, m = 2.(342.0,02 + 342.0,01 + 180.0,03) = 31,32 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...