Hoà tan m gam bột X gồm Fe, Al với mAl : mFe = 27 : 56 trong 250 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M. Kết thúc phản ứng cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, còn lại 12 gam chất rắn gồm 2 oxit kim loại. Giá trị của m là:

A.

4,15.

B.

8,3.

C.

12,45.

D.

16,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

12,45.

mAl : mFe = 27 : 56 nAl = nFe; nCu2+ = 0,25 (mol).

Vì sau khi nung kết tủa thu được hai oxit kim loại nên dung dịch sau phản ứng phải chứa các cation ( Fe2+, Al3+, Cu2+ Cu2+ dư, hỗn hợp hai kim loại hết.

2Al + 3Cu2+ 2Al3+ + 3Cu↓    (1)

x       1,5x         x

Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu↓        (2)

x        x        x

Dung dịch thu được gồm (Al3+, Fe2+, Cu2+ dư) + dd NaOH dư:

Al3+ + 4OH AlO2̅  + H2O    (3)

Fe2+ + 2OH Fe(OH)2↓       (4)

x                       x

Cu2+ + 2OH Cu(OH)2↓      (5)

x                        x

Nung kết tủa đến khối lượng không đổi:

Cu(OH)2  CuO + H2O       (6)

   x                     x

2Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3     (7)

    x                                    x

2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

     x                   0,5x

80.x + 160.0,5x = 12  x = 0,15 mol  m = 0,15.(56 + 27) = 12,45 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...