Hòa tan hoàn toàn 46,4g Fe3O4 vào dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Thêm bột sắt dư vào phần thứ nhất, thu được ...(1)... Sục khí clo dư vào phần thứ hai, thu được ...(2)...

(1) và (2) lần lượt là:

A.

101,6g FeCl2 / 97,5g FeCl3.

B.

97,5g FeCl3 /101,6g FeCl2.

C.

76,2g FeCl2 / 32,5g FeCl3.

D.

50,8g FeCl/ 48,75g FeCl3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

50,8g FeCl/ 48,75g FeCl3.

 = 0,2 (mol)

  dung dịch X 

Phần 1 + Fe:

  = 0,1 + 0,3 = 0,4 (mol) ứng với 0,4.127 = 50,8 (gam).

Phần 2 + Cl2:

  = 0,2 + 0,1 = 0,3 (mol) ứng với 0,3.162,5 = 48,75 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...