Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng, vào nước thu được 400ml dung dịch Y và 1,568 lít khí H2 (đktc). Trộn 200ml dung dịch Y với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400ml dung dịch có pH=13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

A.

12. 

B.

13. 

C.

14. 

D.

15. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các phương trình phản ứng khi hòa tan X vào H2O: img1  Dung dịch Y gồm NaOH, KOH và Ba(OH)2 hay gồm các ion img2 và OH-. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl và H2SO4:                                               img3  Dung dịch thu được sau phản ứng có pH=13 img4 dư, H+ hết Xét giai đoạn 200ml dung dịch Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl và H2SO4: Số mol các chất và ion trong dung dịch hỗn hợp axit là:         img5       Dung dịch sau phản ứng có pH=13 > 7 img6 dư, H+ hết Phương trình phản ứng:                                  img7  img8  Xác định số mol OH- dư: img9  Xác định số mol OH- dư: img10         Xét giai đoạn X tác dụng với H2O: Số mol H2 thu được là: img11  Sơ đồ phản ứng: img12  img13  img14  img15 gần 13 gam nhất.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...