Hoà tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dd chứa 0,4 mol H2SO4 được dd X. Thêm 1,3 mol Ba(OH)2 nguyên chất vào dd X thấy xuất hiện kết tủa Y. Khối lượng kết tủa Y là

A.

344,18.

B.

0,64.

C.

41,28.

D.

246,32.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nSO42- =0,48 mol

nBa2+=1,3 mol, nOH-=2,6( mol), m↓=mFe(OH)3 +mAl(OH)3+mBaSO4=0,24.107+0,2.78+0,88.233=246,32(g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...