Hoá chất 5-BrômUraxin gây ra dạng đột biến gen nào sau đây?

A. Thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp T - A
B. Thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.
C. Thay thế 1 cặp T- A bằng 1 cặp G -X.
D. Thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...