Hình thức đấu tranh thấp nhất mà Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3 - 1945 đưa ra là

A.

bãi công, biểu tình.

B.

bất hợp tác, bãi công, bãi thị.

C.

biểu tình thị uy.

D.

vũ trang du kích

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

bất hợp tác, bãi công, bãi thị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...