Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là:

A.

Dân chủ trực tiếp

B.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa

C.

Dân chủ tập trung

D.

Dân chủ gián tiếp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dân chủ trực tiếp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...