Hình bên biểu diễn đồ thị phụ thuộc của hiệu điện thế hãm vào tần số của ánh sáng kích thích tác dụng lên catôt của tế bào quang điện. Giá trị của tần số cực tiểu fmin mà hiện tượng quang điện xuất hiện bằng bao nhiêu?

A.

Nhỏ hơn1014Hz.

B.

Trong khoảng từ 1,5.1014 Hz đến 2.1014Hz.

C.

Trong khoảng từ 2,5.1014 Hz đến 3.1014 Hz.

D.

Lớn hơn 4,83.1014 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lớn hơn 4,83.1014 Hz.

Ta có: hf =  = A + eUh  

Đồ thị đầu bài cho biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế hãm vào tần số chính là đồ thị của hàm số (1).

Từ đồ thị ta thấy: khi f = fmin thì Uh = 0, thay vào (1) ta được: hfmin = A (3)

khi f = 0 thì U = -2, thay vào (1) ta được A = 2e (4)

Từ (3) và (4) ta có: hfmin = 2e  .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...