Hiệu của 5 và $\frac{1}{4}$ là:

A.

$\frac{{19}}{4}$

B.

$\frac{4}{4}$

C.

$\frac{5}{4}$

D.

$\frac{{21}}{4}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hiệu của 5 và $\frac{1}{4}$ là: $5 - \frac{1}{4} = \frac{{19}}{4}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...