Hiệp ước Maxtrích có hiệu lực từ khi nào?

A.

Ngày 1 - 1 - 2002

B.

Ngày 1 - 1 - 1999

C.

Ngày 1 - 1 - 1993.

D.

Ngày 7 - 12 - 1991.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 1 - 1 - 1993.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...