Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí khi nào?

A.

Ngày 20 - 7 - 1954.

B.

Ngày 21 - 7 - 1954.

C.

Ngày 8 - 5 - 1954.

D.

Ngày 27 - 1 - 1955

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...