Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí khi nào?

A.

Ngày 20 - 7 - 1954.

B.

Ngày 21 - 7 - 1954.

C.

Ngày 8 - 5 - 1954.

D.

Ngày 27 - 1 - 1955

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 21 - 7 - 1954.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...