Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành vào thời gian nào?

A.

Tháng 12 - 1993

B.

Tháng 12 – 1994

C.

Tháng  12 -  1992

D.

Tháng  12 – 1991

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...