Hiđro peoxit tham gia các phản ứng hóa học : H2O2 + 2KI Trac nghiem online - cungthi.vn I2 + 2KOH (1) H2O2 + Ag2O Trac nghiem online - cungthi.vn 2Ag + H2O + O2 (2) Nhận xét nào đúng ?

A. Hiđro peoxit chỉ có tính oxi hóa.
B. Hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
C. Hiđro peoxit chỉ có tính khử.
D. Hiđro peoxit không có tính oxi hóa, không có tính khử.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...