Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôilơ - Mariốt?

A.

p1V1 = p2V2.

B.

p V.

C.

v l/p.

D.

p l/V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

p V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...