Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wđ của một vật khối lượng m là

A.

Wđ = mp2.

B.

2Wđ = mp2.

C.

p2 = 2mWđ.

D.

p2 = 4mWđ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...