Hệ phương trình  có nghiệm là:

A.

x = y = 4

B.

x = y = 2

C.

x = y = 8

D.

x = y = 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 x = y = 8

Điều kiện: 

Từ hệ phương trình đã cho ta suy ra:

⇒ x2 - y2 = 3(x - y) + 5(y - x) 

⇔ (x - y)(x + y) = -2(x - y)

- Với x = y thì (1) ⇔ x2 - 8x = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 8

Ta nhận nghiệm x = y = 8.

- Với x = -y - 2 thì (2) ⇔ y2 + 2y + 10 = 0 (vô nghiệm)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là x = y = 8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...