Hệ phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây ?

A.

 x = 3 ; y = 9 hay 

B.

C.

x = 9; y = 3

D.

Hệ phương trình vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = 3 ; y = 9 hay 

Với điều kiện x > 0; y > 0, ta đặt:

u = log3y ⇒ y = 3u ; v = log3x ⇒ x = 3v thì hệ phương trình tương đương:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...