He is not _______________ get married .

A.

enough old to

B.

enough old for

C.

old enough to

D.

old enough for

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...