Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: Trac nghiem online - cungthi.vn Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi

A. thêm khí H2 vào hệ.
B. tăng áp suất chung của hệ.
C. cho chất xúc tác vào hệ.
D. giảm nhiệt độ của hệ.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...