Hãy chọn một thuốc thử sau đây để nhận ra 4 lọ đựng dung dịch mỗi chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ.

A.

CuO.

B.

Na.

C.

Cu(OH)2.

D.

Na2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...