Hãy chỉ ra các mốc thời gian đánh dấu hai giai đoạn phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai?

A.

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 và sau cuộc khủng hoảng năm lượng 1973 đến nay.

B.

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 80 và nửa sau những năm 80 đến nay.

C.

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 60 và từ nửa sau những năm 60 đến nay.

D.

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 90 và nửa sau những năm 90 đến nay.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 và sau cuộc khủng hoảng năm lượng 1973 đến nay.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...