Hạt phôton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2T. Cho khối lượng và điện tích phôton bằng m = 1,67.10-27kg, q = 1,6.10-19C. Chu kì chuyển động của phôton xấp xỉ bằng

A.

6,55ms.

B.

6,55μs.

C.

6,55.10-5s.

D.

6,55s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6,55μs.

Chu kì chuyển động của phôton:

T = 

T = 6,55.10-6s = 6,55μs.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...