Hạt nhân triti  và đơtri  tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt nhân X và một nơtron. Cho biết khối lượng các hạt: mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mN = 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt α là:

A.

εα = 7,0988 MeV.

B.

εα = 70,988 MeV.

C.

εα = 7,0988 eV .

D.

εα = 70,988 eV .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

εα = 7,0988 MeV.

Năng lượng liên kết hạt α: ΔEα = (2mp + 2mn - mα)c= 0,0305uc2.

ΔEα = 0,0305.931 = 28,3955 (MeV).

Năng lương liên kết riêng: εα =  = 7,0988 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...