Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch?

A. ${}_{92}^{239}U$
B. ${}_{92}^{238}U$
C. ${}_{6}^{12}C$
D. ${}_{92}^{239}U$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...