Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân $_{92}^{235}U;\text{ }_{55}^{137}Cs;\text{ }_{26}^{56}Fe;\text{ }_{2}^{4}He$ là hạt nhân

A. $_{26}^{56}Fe$
B. $_{2}^{4}He$
C. $_{92}^{235}U$
D. $_{55}^{137}Cs$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...